ALLMÄNNA VILLKOR

1 § Betalningsvillkor

Reliable AB ('Reliable') debiterar tjugofem (25) procent av estimerat produktionsbelopp när uppdragsgivaren beställer tjänster. Upparbetad tid, reducerad med erhållen förskottsbetalning, faktureras i slutet av månaden och förfaller till betalning femton (15) dagar från faktureringsdagen. Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta om tolv (12) procent. Till samtliga priser tillkommer mervärdesskatt. Lämnad offert baseras på den information om uppdragsgivarens marknad, historik, potential och produktbeskrivning som Reliable erhållit i samband med upprättande av offerten. Offererat pris gäller under förutsättning att listmaterial håller avsedd kvalitet för att kunna genomföra uppdraget. Om kvaliteten på listmaterial, eller förutsättningarna i övrigt, väsentligen avviker från vad parterna diskuterat, eller om förutsättningarna till väsentlig del förändras under uppdragstiden, äger Reliable rätt att i samråd med uppdragsgivaren justera prissättningen för att kompensera effekten av diskrepansen. I annat fall äger Reliable rätt att avbryta uppdraget. Skäliga kostnader isamband med uppdragets upphörande ska i sådant fall erläggas till Reliable.

2 § Personuppgiftsansvar

I det fall Reliable hanterar personuppgifter för uppdragsgivarens räkning, är uppdragsgivaren personuppgiftsansvarig. Det ankommer då uppdragsgivaren att instruera Reliable hur personuppgifterna ska och får behandlas i enlighet med internationell och nationell dataskyddslagstiftning. Reliable förutsätter att det tillhandahållna materialet är uppdragsgivarens, samt att förevarande material tillhandahålls enligt gällande regelverk och lagstiftning.

3 § Parternas oberoende

Reliable och uppdragsgivaren är två oberoende och självständiga parter. Reliable kan aldrig anses vara en arbetstagare åt uppdragsgivaren. Tjänsterna under uppdraget innefattar inte övergång av verksamhet eller övertagande av personal från Reliable. Uppdragsgivaren äger dock rätt att rekrytera personal från Reliable i anslutning till utfört uppdrag förutsatt att (i) det sker inom sex (6) månader efter avslutat uppdrag, samt (ii) att uppdragsgivaren erlägger en ersättning om sex (6) månadslöner till Reliable.

4 § Reklamation, uppsägning och hävning

Uppdragsgivaren ska meddela Reliable senast sjuttiotvå (72) timmar i förväg om ett specifikt uppdrag inte ska utföras. I annat fall ska full ersättning för beställt uppdrag erläggas.

Anser uppdragsgivaren att Reliable har gjort sig skyldig till fel eller brist i dennes åtagande gällande uppdraget måste uppdragsgivaren omgående reklamera. Fel eller brist måste reklameras senast inom sju (7) dagar från det att uppdragsgivaren märkt eller borde ha märkt felet eller bristen. En reklamation ska vara skriftlig och specificera vad felet eller bristen är. Reliable ska vidare gesskälig tid att avhjälpa felet efter det att en reklamation har emottagits. Underlåter uppdragsgivaren att reklamera inom angiven tid eller på föreskrivet sätt förloras rätten tillskadestånd eller prisavdrag. Part äger rätt att säga upp uppdraget om den andra parten åsidosätter sina förpliktelser och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, har vidtagit godtagbar rättelse eller om förhållanden ändras väsentligt så att uppdragets bestånd omöjliggörs. Uppsägningstiden är en (1) månad. Uppsägning ska vara skriftlig för att äga giltighet. Vardera part äger därutöver rätt att med omedelbar verkan säga upp uppdraget om den andra parten väsentligen åsidosättersina förpliktelser enligt detta avtal och inte (i) vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftligt påpekande från den andra parten, eller (ii) den ena parten försätts i konkurs, träder i likvidation, upptar ackordsförhandling eller på annat sätt har hamnat i betalningssvårigheter eller på obestånd.

5 § Äganderätt och immateriella rättigheter

Uppdragsgivaren garanterar att tillhandahållet material fritt kan användas av Reliable och att det inte belastas av, eller utgör intrång, i annan tillkommande rätt. Uppdragsgivaren ska därför uttryckligen ange om några delar eller komponenter i materialet på något sätt tillhör tredje man. Uppdragsgivaren åtar sig att ersätta Reliable för alla kostnader, inklusive kostnader för juridiskt biträde, som uppdragsgivaren åsamkas genom krav ställda av tredje man gällande materialet. Uppdragsgivaren åtar sig vidare att ersätta samtliga sådana kostnader, inklusive men inte begränsat till skadeståndsanspråk för intrång i immateriell rättighet, inklusive handling som strider mot lagen om företagshemligheter (SFS: 2018:558). Reliable äger nyttjanderätt respektive äganderätt till samtliga resultat som kan komma att genereras ur uppdraget. Vad som föreskrivs under denna punkt ska gälla utan inskränkningar och utan begränsning i tiden.

6 § Sekretess

Reliable behandlar alla projekt under sekretess. Samtliga av Reliables anställda omfattas av sekretessavtal. Uppdragsgivaren äger rätt att teckna separata sekretessförbindelser direkt med Reliables personal för enskilda projekt. Parterna förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken har erhållits av den andra parten. Vidare ska parterna inte utnyttja sådan konfidentiell information i annan utsträckning än vad som är nödvändigt för att utföra förpliktelser enligt uppdraget. Med 'konfidentiell information' avses varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte - med undantag för upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parternas sida. Skyldigheter enligt denna punkt gäller inte sådan information som a) parterna redan innehade innan den delgavs, b) sådan information som i övrigt är allmänt tillgänglig, eller c) som parterna erhåller från annan källa förutsatt att sådan källa fått del av informationen utan brott mot sekretesskyldighet.

7 § Force Majeure

Om fullgörande av någon av parternas åtagande enligt uppdraget väsentligen förhindras, avsevärt försvåras eller oskäligen betungas av omständigheter såsom strejk eller lock-out mellan arbetsmarknadens parter, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, försening i leveranser från underleverantörer p.g.a. omständigheter som ovan angivits eller annat liknande hinder som av parterna inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, ska detta utgöra en befrielsegrund för ansvar för motpartens skada på grund av försening. Om samarbetets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än fjorton (14) dagar p.g.a. ovan angivna omständigheter, äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda detta uppdrag. Ifall uppdragsgivaren frånträder uppdraget ska Reliable erhålla ersättning för redan utfört arbete, samt direkta kostnader som härrör från uppdragets avslutande.

8 § Skadestånd

Parterna ska inte hållas ansvariga gentemot varandra för indirekta skador, följdförluster, eller liknande skadorsåsom, men inte begränsat till, förlust av vinst, inkomstbortfall eller förlust av avtal. De undantag och ansvarsbegränsningar som anges ovan ska inte gälla i händelse av skador orsakade med uppsåt eller av grov vårdslöshet. Skulle Reliable finnas ansvarig och skyldig att utge skadestånd är ansvaret begränsat till den summa som motsvarar den totala erlagda betalningen under de sex (6) senaste månaderna.

9 § Indexering av priser

Reliable äger rätt att varje år den 1 januari göra en allmän prisjustering på samtliga tjänster motsvarande samma procentuella förändring som Konsumentprisindex (KPI) för föregående år. Oktober månad ska användas som jämförelsemånad. Skulle ökningen av KPI underskrida 2% äger Reliable rätt att justera upp priserna med 2%. Reliable förbehåller sig vidare rätten att årligen höja avgifterna eller priserna utöver ovan, om så sker ska Kunden skriftligen meddelas om höjningen minst en månad innan den träder i kraft. Kunden har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid om Kunden inte accepterar denna höjning.

10 § Övrigt

Reliable äger rätt att utse underleverantörer för del av uppdragets utförande. Reliable svarar för av underleverantör utfört arbete förutsatt att sådan underleverantör är anlitad av Reliable. Parterna ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som här avtalats. Ändringar med anledning av uppdraget ska upprättas skriftligen mellan parterna. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas ogiltig medför det inte att villkoren i dess helhet är ogiltiga, såvida inte endera partens åtaganden utan den ogiltiga delen framstår som oskäligt betungande.

11 § Tvist och lagval

Tvist med anledning av uppdraget ska lösas av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag är tillämplig på detta uppdrag.